ประเด็นกลยุทธ์

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

3.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4.  สร้างเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

5.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

1.  ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาค

2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพ ในการแข่งขัน

3.  ครูมีความรู้ ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและสามารถปฎิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล

5.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองปีก ปีการศึกษา 2561
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
6
5
11
3
ป.1
4
9
13
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
2
0
2
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
22
20
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
25
53
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านคลองปีก มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

มีศักยภาพในการแข่งขัน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210752
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020210
รหัส Obec 6 หลัก :
  210752
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองปีก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankrongbeek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านคลองปีก
ตำบล :
  สวนขัน
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  075-361573
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พ.ค. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวนขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.