พิมพ์
หมวด: ข้อมูลพื้นฐาน
ฮิต: 844
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองปีก ปีการศึกษา 2561
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
6
5
11
3
ป.1
4
9
13
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
2
0
2
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
22
20
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
25
53
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561