พิมพ์
หมวด: ข้อมูลพื้นฐาน
ฮิต: 349

ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านคลองปีก มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

มีศักยภาพในการแข่งขัน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน