พิมพ์
หมวด: ข้อมูลพื้นฐาน
ฮิต: 269

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

1.  ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาค

2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพ ในการแข่งขัน

3.  ครูมีความรู้ ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและสามารถปฎิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล

5.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา