พิมพ์
หมวด: ข้อมูลพื้นฐาน
ฮิต: 321

ประเด็นกลยุทธ์

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

3.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4.  สร้างเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

5.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา