พิมพ์
หมวด: บุคลากร
ฮิต: 248
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านคลองปีก

จำนวน ชาย 4   คน หญิง 2  คน รวมทั้งหมด 6  คน

 

jat

นายเจตน์  วรรณเริก

ผู้อำนวยการโรงเรียน  ชำนาญการ

stchok

นายสิทธิโชค  จงจิตร

ครูชำนาญการ

nutrsa

นายมูฮำหมัดนูรด์  มีบุญลาภ

ครู

 tasnee

นางทัศนีย์  สาริขา

ครู

siwaporn

นางสาวศิวาพร  ธราพร

ครู

prasert

นายประเสริฐ  เทพากร

พนักงานบริการ