693157

เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2562  โรงเรียนบ้านคลองปีก  ได้รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดย นายโกศล  มณีชัย  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  นางทัสนี  งามประดิษฐ์  เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน  นางสุธิณี  ทรงอาวุธ  เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน โดยได้รับการต้อนรับจาก นายเจตน์  วรรณเริก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองปีก

 

   
   
   

ผู้บริหาร

Arrow
Arrow
Slider

บุคลากร

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider