โครงการปลกผก เลยงปลา 190828 0066โรงเรียนบ้านคลองปีกได้รับทุนสนับสนุนโครงการปลูกผักเลี้ยงปลา จากธนาคารกสิกรไทย เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร

Arrow
Arrow
Slider

บุคลากร

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider